Condiţiile legale de recrutare din sursă externă pentru persoanele care intenţionează să dobândească statutul de poliţist sau cadru militar în M.A.I., precum şi pentru persoanele care intenţionează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. sunt următoarele :

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 • să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special;
 • să nu fi încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

La încadrarea din sursă externă ca poliţist sau cadru militar în posturi de specialitate prevăzute cu profesii/ocupaţii reglementate prin statute profesionale distincte, se vor aplica şi cerinţele acestor prevederi legale.
Persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. sunt următoarele :
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursurile de admitere;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă înălţimea minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile cu excepţia candidaţilor proveniţi din liceele M.A.I., numai pentru examenul susţinut în anul absolvirii.
 

nu tremur la cutremur

           

logo Ziua IP

            localizare 112 banner             

widget anticoruptie


banner ghid anticoruptie

 
  fiipregatit2     bn informare preventiva     banner ASPR IGSU